วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงราชการ


                                                บาทของคอมพิวเตอร์ในวงราชการ

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ

เหตุผลที่คอมพิวเตอร์เข้า

เหตุผลที่คอมพิวเตอร์เข้าไปมีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวัน มีดังต่อไปนี้
1. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
2. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
3. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์
4. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
5. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร
6. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานร้านค้าปลีก
7. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสังคมศาสตร์
8. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์
9. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการคมนาคมและการสื่อสาร
10. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม
11. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงราชการบทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงราชการ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำทะเบียนราษฎร์ ช่วยในการนับคะแนนเลือกตั้งและรวบรวมเพื่อประกาศผล
การคิดภาษีอากร การบริหารทั่วไป การสวัสดีการต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลและสถิติ การบริหารงาน การทำงานสาธารณูปโภค ในการทหารอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการยิงจรวจนำวิถี การยิ่งปืนใหญ่
การเดินเรือรบ เป็นต้น
กระทรวงยุติธรรมใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกคำพิพากษาศาลฎิกาฉบับย่อทุกคดีให้ผู้พิพากษาได้ค้นหาคดีต่าง ๆ เพื่อประกอบพิจารณาตัดสินความ
กระทรวงศึกษาธิการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำประวัติครูทั่วประเภท ทำสถิตินักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารการศึกษาทั่วประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำสถิติข้อมูลการค้าของประเทศ ทำดัชนีราคา เก็บทะเบียนการค้า การควบคุมโควต้าการส่งออกสินค้าบางชนิด ฯลฯ
กระทรวงอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บทะเบียนโรงงาน ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงเกษตรใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร เพื่อวางแผนร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมการผลิต
กระทรวงมหาดไทยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนสำมะโนครัว บัตรประจำตัวประชาชน รวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของกระทรวงก็มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ เช่น กรมราชทัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังในคดีต่าง ๆ คำนวณวันพ้นโทษ คำนวณวันอภัยโทษ กรมตำรวจใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนประวัติอาชยากร รวบรวมสถิติอาชญากรรม การติดต่อสื่อสาร
กระทรวงการคลังใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรและตรวจสอบว่าการเสียภาษีอากรถูกต้องหรือไม่
การไฟฟ้า การประปา และองค์การโทนศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชีและออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ใช้บริการ